STRUCTURE

(TO&E)

Updated September 29, 2006
down
upRifle Units

See also: Penal units of the Red Army


upArmored Units

upAritllery Units

upAirborne Units

upMarines and Rifle Units of Soviet Navy

 

Rem. AMVAS: As the data in this section was taken from the book [3], some mistakes can be presented. I noticed some questionable dates and missed units. Also no dates for forming of given units are presented. So, these tables are better to use as a guide for more deep research.


upLiterature:
  1. Moskalenko K.S., "Na Yugo-Zapadnom Napravlenii", vol. 1, Moscow, Nauka, 1969 (cited from militera.lib.ru)
  2. www.rkka.ru
  3. Ye.P. Abramov "Morskaya Pekhota 1941-1945", St.-Petersburg, Sudostroyeniye, 2005
  4. Anufriev S.V. "Razvitiye taktiki strelkovykh vojsk v gody Velikoy Otechestvennoi Voiny". Part 1. Donetskoye Vyshee Voyenno-Politicheskoye Uchilishche Inzhenernykh Vojsk I vojsk Svyazi imeni generala armii Yepisheva A.A., Donetsk, 1989

  5. Zakharov M.V., "Generalnyi shtab v predcoyennye gody", Moscow, AST, 2005

up
[Home][Battles][Formations][Galleries][Maps][Multimedia][Sources][Structure][Uniform][Weapons][Raw Data][Links][Abbreviations][Forum][Site Map][About]