PRODUCTION OF AFVs

(1920-41)

UpdatedSeptember 19, 2005
backhomedown

Type 1920 1921 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941* Total
Renault (Rus) 2 13                                 15
T-18
(MS-1)
    2 23 85 317 90 445                     962
T-27               348 1683 1065 14               3110
T-37                   39                 39
T-37A                   86 946 677 161           1870
T-37(R)                     2 429 209           640
T-38*1                         1046 17   154     1217
T-38(R)                           165         165
T-40                                 41 181 222
T-26 (2T)               17 1032 576 1               1626
T-26 (1T)                   616 511 553 447     690 814   3631
T-26 (R)                   20 457 735 826 550 716 336 318   3958
T-26 (AA)                               267 204   471
T-26 (RC)                             55       55
BT-2                 396 224                 620
BT-5                   761 860               1621
BT-5(R)                   96 229               325
BT-7                       260 345 406 720 865     2596
BT-7A                     1   5 149         155
BT-7M
(BT-8)
                            4 5 779   788
BT-7 (R)                     1 240 699 222 378 476 1   2017
T-24               25                     25
T-28                   41 50 32 101 39 96 131 13   503
T-34                                 115 1129 1244
T-35                   2 10 7 15 10 11 6     61
KV-1                               1 141 282 424
KV-2                                 102 111 213
HT-27                 10 177                 187
OT-37                       34 41           75
OT-26*2                   115 430 7 10   290 103 265   1220
ST-26                   1 44 20             65
Total 2 13 2 23 85 317 90 835 3121 3819 3556 2994 3905 1558 2270 3034 2793 1703*3 30120

* - by June, 22'41

*1 - all serial tanks including T-38M2;

*2 - included all flame thrower tanks based on T-26 hull;

*3 - corrected by AMVAS. In original - 1714;


Coding

Literature
  1. "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek" : nauchnoe izdanie v 4-kh tomakh/ Solyankin A.G., Pavlov M.V., Pavlov I.V., Zheltov I.G./ Tom 1.  "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1904-1941" , Moscow, Exprint, 2002

backhomeup