T-80 Light Tank

Updated March 29, 2007
backhomedownT-80 blueprint Blueprint of T-80 light tank [1]
Armour diagramme of a T-80 light tank Armour diagramme of a T-80 light tank [1]
T-80 tank at the Kubinka museum T-80 tank at the Kubinka museum [?]
T-80 tank at the Kubinka museum T-80 tank at the Kubinka museum [2]
T-80 close-up.[4] NEW
T-80 T-80 tank [3]

Literature
  1. Pavlov I. V., Pavlov M.V. "Sovetskie Tanki i Samokhodno-Artilleriyskiye Ustanovki (1939-1945 gg), Moscow, 1996
  2. materials of dp60.narod.ru site.
  3. "Tanki Vtoroy mirovoy voiny" (Album) Moscow, Technika-Molodezhi, 2000
  4. CD disk with photos (Rem. AMVAS, internal index R190)

backhomeup