T-26 Prime-movers

Updated February 25, 2007
backhomedown
T-26T with Tarpaulin Top
T-26T with tarpaulin top, 1933 [3]
T-26T with tarpaulin top during tests, autumn 1933 [3]
T-26T with tarpaulin top. Back view. 1933 [3]
T-26T with tarpaulin top. Right view. 1933 [3]
T-26T with tarpaulin top towing 152mm howitzer. Red Square Nov. 1933 [3]
T-26T2 prime-mover [4] T-26T2 prime-mover [4]T-26T2

T-26T2 prime-mover [1]

(was built in a limited series in 1934-36)

 

Rem. AMVAS: According to [3] 163 vehicles with tarpaulin top were built in 1933 and 4 in 1936

T-26T2 prime-mover schematic T-26T2 prime-mover schematic [2]

 

upT-26T with Armored Cabin
T-26T prime-mover T-26T prime-mover T-26T prime-mover

T-26T prime-mover (183 units were built in 1934-36) [1]

 

Rem. AMVAS: According to [3] only 10 vehicles with armored cabin were built in 1936

T-26T with armored cabin, 1936 [3]
T-26T with armored cabin, 1936 [3]
T-26T with armored cabin, 1936 [3]
T-26T prime-movers. Moscow, May 1,1936

T-26T prime-movers towing F-22 guns. Moscow, May 1, 1936 [1]

 

Rem. AMVAS : in [3] the same photo has date May 1'1937

T-26T prime-movers towing F-22 guns. Moscow, May 1, 1937 [3]
Abandoned T-26T with armored cabin and 122mm M-30 howitzer. Summer 1941 [3]
T-26T with armored cabin used by the 150th Tank Brigade/Bryansk Front as a command vehicle. Spring 1942 [3]

T-26T with armored cabin [3]


Literature

 

  1. A.G. Soliankin, M.V. Pavlov, I.V. Pavlov, I.G. Zheltov, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek",Vol. 1, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1905-1941", Moscow, Exprint, 2002
  2. Legkiy tank T-26, Bronekollektsia, spetsialnyi vypusk No. 2
  3. M. Kolomiets, M. Svirin,"T-26 Mashiny na ego baze ", Frontovaya Illyustratsiya/Frontline Illustation, No 4, 2003

backhomeup