LEND-LEASE SUPPLEMENT

(1941-45)

UpdatedSeptember 19, 2005
backhomedown

upTanks received by Soviet front-line forces
Type 1941 1942 1943 1944 1945 Total
Great Britain
Mk II "Matilda" 145 626 147 - - 918
MK III "Valentine" 216 959 1776 381 - 3332
Mk IV "Churchill" - 42 210 169 - 421
Mk VII "Tetrarch" - 20 - - - 20
Total GB 361 1647 2133 550 - 4691
USA
M3L "Stuart" - 977 255 - - 1232
M5A1 "Stuart" - - - 1823 212 2035
M3M "Li" - 812 175 - - 987
M4A2 "Sherman" - 36 469 1578 570 2653
Total US - 1825 899 3401 782 6907
Total 361 3472 3032 3951 782 11598

 

upAFVs received by lend-lease
Type 1941 1942 1943 1944 1945 Total
SP gun T-48 (SU-57), US - - 241 409 - 650
SP gun M10, US - - - 52 - 52
Total - - 241 461 - 702
ZSU M15, US - - - 100 - 100
ZSU M17, US - - - 1000 - 1000
Total - - - 1100 - 1100
APC M2, M3, M9, US - - - - - 1200*
APC M3A1 "Scout", US - 261 608 1951 211 3034
APC "Universal", GB 330 903 408 324 - 1965
APC "Universal", Canada - - - 27 16 43
Total 330** 1164** 1016** 2305** 227** 6242

* - not given by years. rem. AMVAS

** - without APC M2, M3, M9

 

APC - Armored Personnel Carrier

ZSU - antiaircraft vehicle


Literature
  1. "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek" : nauchnoe izdanie v 4-kh tomakh/ Solyankin A.G., Pavlov M.V., Pavlov I.V., Zheltov I.G./ Tom 2.  "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1941-1945" , Moscow, Exprint, 2005

backhomeup