ST-26 Bridgelayer

Updated December 30, 2007
backhomedownST-26 - engineering tank ST-26 - engineering (bridgelayer) tank [1]
ST-26 - engineers tank ST-26 - engineering tank ST-26 - engineering tank ST-26 - engineering tank ST-26 - engineering tank ST-26 - engineering (bridgelayer) tank [2]
Blueprints of ST-26 bridgelayer [3]
ST-26 without bridge on tests. Mar.23'1933. [3]
ST-26 - engineering tank ST-26 during tests. Mar. 23, 1933 [3]
ST-26 moving across snow field during tests [3]
Abandoned ST-26 NEW


Literature

 

  1. Pavlov I.V. Pavlov M.V. "Sovetskiye Tanki I Samokhodno-Artilleriyskiye Ustanovki 1939-1945" M. 1996.
  2. A.G. Soliankin, M.V. Pavlov, I.V. Pavlov, I.G. Zheltov, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. XX vek",Vol. 1, "Otechestvennye bronirovannye mashiny. 1905-1941", Moscow, Exprint, 2002
  3. M. Kolomiets, M. Svirin,"T-26 Mashiny na ego baze ", Frontovaya Illyustratsiya/Frontline Illustation, No 4, 2003
  4. E-bay preview

backhomeup