Soviet Losses of Navy Staff During Landing Operation on Shumshu Island

Updated March 20, 2006
backhomedown

Staff Irretrievable losses Total Wounded in hospitals Total
Missed Killed and died from wounds Sailors Marines
Sailors Marines Sailors Marines
Officers - - 4 4 8 11 5 24
Starshiny (Sergeants) 4 10 19 19 52 52 38 142
Privates 43 66 64 57 230 150 128 508
Total 47 76 87 80 290 213 171 674

Literature:
  1. "Sovetsko-Yaponskaya vojna 1945 goda: istoriya voyenno-politicheskogo protivoborstva dvuh derzhav v 30-40-t gody", Russkiy Archiv. Velikaya Otechestvennaya, vol. 18-7(2), Terra, Moscow, 2000, p. 34

backhomeup